Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 5, 87-865 Izbica Kujawska.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan / Pani / uczeń prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  7. Rodzicom / uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna dotycząca  monitoringu wizyjnego