Koła zainteresowań

W naszej szkole działa wiele kół zainteresowań – zgłoś się do opiekuna interesującego Cię koła i zapisz się!

 • koło matematyczne – mgr Wioletta Wawrzyniak
 • koło informatyczne – mgr inż. Janusz Nadolny
 • koło teatralne – mgr Miroslawa Sieradzka
 • koło chemiczne – mgr Dorota Gałęzewska
 • koło biologiczne – mgr Anna Olejnicka
 • koło j. niemieckiego – mgr Magda Sadowska, Barbara Kwiatkowska
 • koło j. angielskiego – mgr Wanda Wąsik, Marzena Przybylska
 • koło fizyczne – mgr Halina Górska
 • koło historyczne – mgr Beata Słabuszewska
 • koło sportowe SKS – mgr Roman Sieradzki i mgr Piotr Frankowski
 • szkolny klub europejski – Marzena Przybylska

Szkolny Klub Europejstyki

Głównym obszarem działań SKE są konkursy oraz olimpiady. Opiekunem jest Pani Marzena Przybylska, która organizuje również Szkolny Konkurs Wiedzy o UE.

Integracja z UE (eTwinning).

Statut SKE przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

I.Postanowienia ogólne

1. SKE korzysta z pomieszczeń, sprzętu oraz zasobów bibliotecznych szkoły za zgodą Dyrekcji

2. Opiekunami SKE są nauczyciele Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.: Magdalena Sadowska, Anna Sołtysińska, Wanda Wąsik, a w pracach klubu biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły.

II. Cele i zadania SKE

Podstawowymi celami działania SKE

1. Kształtowanie świadomości europejskiej.

2. Poznawanie zagadnień związanych z geografią, polityką i kulturą Europy.

3. Popularyzowanie idei integracji europejskiej.

4. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy o kraju ojczystym, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy. ( polsko-niemiecka wymiana młodzieży, sporządzanie gazetki ściennej pt.: „Poznaj Europe”)

5. Popularyzowanie wiedzy o historii powstania Unii Europejskiej, współczesnych instytucjach europejskich, krajach członkowskich UE i krajach kandydujących do UE.

6. Organizowanie na terenie szkoły konkursów wiedzy o UE, krajach niemiecko- i anglojęzycznych i przygotowanie młodzieży do startu w nich.

7. Udzielanie pomocy uczniom biorącym udział w olimpiadach wiedzy o UE.

8. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami zajmującymi się integracją europejską.

9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi Klubami Europejskimi (eTwinning)

10.Pomoc kolegom w pokonywaniu trudności związanych z uczeniem się języków obcych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej.

III. Zasady członkowstwa

1. Członkiem SKE przy Zespole Szkół może zostać każdy uczeń i nauczyciel szkoły.

2. Osobą wspierającą SKE może zostać uczeń, rodzic ucznia oraz osoby i instytucje współpracujące ze SKE.

3. Każdy członek SKE ma prawo:

a) Uczestniczyć w pracach i posiedzeniach Klubu

b) Zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością Klubu

4. Każdy członek SKE ma obowiązek:

a) Przestrzegania zasad obowiązujących w Klubie

b) Wspierania działalności Klubu

5. Członkostwo w SKE wygasa po opuszczeniu Klubu.

6. Władzami Klubu są

a) Walne Zgromadzenie członków

b) Zarząd Klubu

7. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu członków w głosowaniu jawnym na roczną kadencje.

8. Zarząd Klubu składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Skarbnika

9. Zarząd i opiekunowie Klubu odpowiedzialni są za ogólny rozwój Klubu i jego aktualną działalność.