Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

ULOTKA INFORMACYJNA O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA!!!

 

 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.-  termin na złożenie kwestionariusza i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

 

 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie kwestionariusza o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty .

 

KWESTIONARIUSZE do szkoły w formie formularzy online

KWESTIONARIUSZE do szkoły w formie  edycji do wypełnienia

Kwestionariusze w formie edytowalnej- należy otworzyć w programie do edycji plików .pdf, zapisać  i wypełnić  a następnie wysłać na adres e:mail szkoły  loizbica@poczta.onet.pl

Do kwestionariusza o przyjęcie do szkoły szkoły kandydaci  dołączają:

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły lub kopie tego świadectwa poświadczone przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył (przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do  10 lipca 2020r. do godziny 15.00)
 • oryginał  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopie  zaświadczenia poświadczone przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył (przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 4 sierpnia  2020r. do godziny 15.00)
 • dwie fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej

Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

 • Egzamin ósmolkasisty- maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  • język polski – do 40pkt
  • matematyka – do 40pkt
  • język obcy(nowożytny)- do 20pkt
 • Oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia – maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  1. za ocenę z języka polskiego do 18 punktów
  2. za ocenę z matematyki do 18 punktów
  3. wybór dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę pozostawia się do wyboru komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej szkoły w zależności od profilu, nachylenia przedmiotowego (maksymalnie do 36 punktów )
   • liceum ogólnokształcące profil politechniczno- obronny (wos, j. obcy)
   • liceum ogólnokształcące profil biologiczno- kosmetyczny (biologia,  j. obcy)
   • liceum ogólnokształcące profil humanistyczno-językowy (historia, j.obcy)
   • technik informatyk ( informatyka, j, obcy)
   • technik logistyk (geografia,  j. obcy)
   • technik żywienia i usług gastronomicznych (wos, j.obcy)
   • technik elektryk (fizyka, j.obcy)
   • technik mechanik (matematyka, j.obcy)
  4. Maksymalna liczba punktów z języka polskiego, matematyki  i dwóch  wybranych zajęć edukacyjnych wynosi może wynosić do 72 punktów
  5. Za inne osiągnięci wymienione na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów, w tym :
   • ukończeni 8 klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7pkt
   • za szczególe osiągnięcia do 18 pkt.
   • aktywność społeczna -3 pkt.
  6. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z j. polskiego :
   • cel -18 pkt
   • bdb -17 pkt
   • db – 14 pkt
   • dst – 8 pkt
   • dop – 2 pkt
  7. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z trzech wybranych zajęć:
   • cel -18 pkt
   • bdb -17 pkt
   • db – 14 pkt
   • dst – 8 pkt
   • dop – 2 pkt

Terminy

 1. Przeprowadzenie rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących,  5 – letnich techników,  oraz branżowej szkoły I stopnia w tym:
  • składanie kwestionariusz do szkól przez kandydata od 15 czerwca  2020 r. do  10 lipca 2020r. do godziny 15.00,
  • do 10 lipca br. – świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • ogłoszenie lisi kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkół 12 sierpnia 2020 r.
  • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania od 15 czerwca 2020r. do 18 sierpnia 2020r do godz. 15.00
  • potwierdzenie przez kandydata ,albo rodziców kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00,
  • ogłoszenie lisi kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkół 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00,
 2. Do liceum dla dorosłych i szkoły policealnej:
  • składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wymaganych przez szkołę  od  24 czerwca 2020r do 4 sierpnia 2020r do godz. 15.00
  • ogłoszenie lisi kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkół 11 sierpnia 2020 r.
  • ogłoszenie lisi kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkół 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
  • potwierdzenie przez kandydata ,albo rodziców kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00,
  • ogłoszenie lisi kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkół 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00,