Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Kandydaci składają podania w terminie od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00

Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjum  i szkoły podstawowej dołączają:

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 26 czerwca 2018r. do godziny 12.00)
 • dwie fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej

Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

 • Egzamin gimnazjalny- maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  • część humanistyczna – do 40pkt
  • część matematyczno- przyrodnicza – do 40pkt
  • język obcy- do 20pkt
 • Oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia – maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  1. za ocenę z języka polskiego do 18 punktów
  2. za ocenę z matematyki do 18 punktów
  3. wybór dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę pozostawia się do wyboru komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej szkoły w zależności od profilu, nachylenia przedmiotowego (maksymalnie do 36 punktów )
   • profil politechniczno- obronny (wos, j. obcy)
   • profil biologiczno- kosmetyczny (biologia,  j. obcy)
   • profil humanistyczno-językowy (historia, j.obcy)
   • technik informatyk ( informatyka, j, obcy)
   • technik handlowiec (geografia,  j. obcy)
  4. Maksymalna liczba punktów z języka polskiego, matematyki  i dwóch  wybranych zajęć edukacyjnych wynosi może wynosić do 72 punktów
  5. Za inne osiągnięci wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów, w tym :
   • ukończeni gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7pkt
   • za szczególe osiągnięcia do 18 pkt.
   • aktywność społeczna -3 pkt.
  6. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z j. polskiego :
   • cel -18 pkt
   • bdb -17 pkt
   • db – 14 pkt
   • dst – 8 pkt
   • dop – 2 pkt
  7. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z trzech wybranych zajęć:
   • cel -18 pkt
   • bdb -17 pkt
   • db – 14 pkt
   • dst – 8 pkt
   • dop – 2 pkt

Terminy

 1. Przeprowadzenie rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich liceów ogólnokształcących, 5- letnich techników, 4-letnich tecników  oraz branżowej szkoły I stopnia w tym:
  • składanie podań do szkól przez kandydata od 13 maju do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00,
  • przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do 15.00
  • ogłoszenie lisi kandydatów zakwalifikowanych do szkół do 11 lipca 2019 r. do godz. 12.00,
  • potwierdzenie przez kandydata ,albo rodziców kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 11 lipca  do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00,
  • ogłoszenie lisi kandydatów przyjętych do szkół do 16 lipca 2018 r. do godz. 12.00,
  • składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 16 lipca 2019 r. nie dokonały pełnego naboru, do 22 lipca, 2019 r. do godz. 15.00.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru do 16 sierpnia 2019r. do godz. 12.00
 2. Do liceum dla dorosłych:
  • składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole od 20 maja 2019r do 10 lipca 2019r do godz. 15.00
  • składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 10 lipca 2019 r. nie dokonały pełnego naboru, od 31 lipca, 2019r dov5 sierpnia 2019r do godz. 15.00.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru do 29 sierpnia 2019r. do godz. 12.00