Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kandydaci do Szkół ponadgimnazjalnych składają podania w terminie od 17 maja do 18 czerwca 2018 r. do godziny 15.00

Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjum dołączają:

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 26 czerwca 2018r. do godziny 12.00)
 • dwie fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej

Rekrutacja odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych:

 • Egzamin gimnazjalny- maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  • część humanistyczna – do 40pkt
  • część matematyczno- przyrodnicza – do 40pkt
  • język obcy- do 20pkt
 • Oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia – maksymalnie 100pkt (50% ogólnej liczby punktów)
  1. za ocenę z języka polskiego do 16 punktów
  2. wybór trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę pozostawia się do wyboru komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej szkoły w zależności od profilu, nachylenia przedmiotowego (maksymalnie do 48 punktów )
   • profil politechniczno- obronny (wos, matematyka, j. obcy)
   • profil biologiczno- chemiczny (biologia, matematyka, j. obcy)
   • technik informatyk (matematyka, informatyka, j, obcy)
   • technik handlowiec (geografia, matematyka, j. obcy)
  3. Maksymalna liczba punktów z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wynosi może wynosić do 64 punktów
  4. Za inne osiągnięci wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 36 punktów, w tym :
   • ukończeni gimnazjum z wyróżnieniem 6pkt
   • za uzyskanie:
    • uzyskanie w konkursach przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz w olimpiadach ogólnopolskich dla gimnazjalistów, wymienionych w załączniku nr 2, tytułu finalisty, 15 punktów
    • uzyskanie w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, wymienionych w załączniku nr 3, tytułu laureata, 5 punktów
    • uzyskanie w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, wymienionych w załączniku nr 3, tytułu finalisty, 3 punkty
   • osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (za miejsce od pierwszego do trzeciego) lub wolontariat 4pkt.
   • osiągnięcia artystyczne w konkursach i imprezach , co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsce od pierwszego do trzeciego)- 4 pkt.
   • wolontariat rozumiany jako działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzeń, na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003r. – 2 pkt.
  5. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z j. polskiego :
   • cel -16 pkt
   • bdb -14 pkt
   • db – 11 pkt
   • dst – 6 pkt
   • dop – 2 pkt
  6. Ustala się następującą liczbę punktów za oceny z trzech wybranych zajęć:
   • cel -16 pkt
   • bdb -13 pkt
   • db – 10 pkt
   • dst – 5 pkt
   • dop – 2 pkt

Terminy

 1. Przeprowadzenie rekrutacji do trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz branżowej szkoły I stopnia w tym:
  • składanie podań do 3 wybranych szkól przez kandydata od 17 maju do 18 czerwca 2018 r. do godziny 15.00,
  • przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do 12.00
  • ogłoszenie lisi kandydatów zakwalifikowanych do szkół do 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00,
  • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 13 lipca 2018 r. do godz. 10.00,
  • ogłoszenie lisi kandydatów przyjętych do szkół do 13 lipca 2018 r. do godz. 14.00,
  • składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 20 lipca 2017 r. nie dokonały pełnego naboru, do 18 lipca, 2018 r. do godz. 15.00.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru do 6 sierpnia 2018r. do godz. 12.00
 2. Do liceum dla dorosłych:
  • składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole od 30 maja 2018r do 4 lipca 2018r do godz. 15.00
  • składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 20 lipca 2018 r. nie dokonały pełnego naboru, od 26 lipca, 2018r do30 lipca 2018r do godz. 15.00.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru do 27 sierpnia 2018r. do godz. 12.00